NOTÍCIES

SEGUEIX-NOS

   

MATRÍCULA OBERTA

Com matricular-se?

 

 

http://esfmb.org/administrator/index.php?option=com_modules&view=module&layout=edit&id=145#

OFERTA FORMATIVA

Què diu la LOMLOE sobre la formació del professorat
VIDEOTECA

DIFUSIÓ

   Allioli 289  Allioli 287  Allioli 286

Allioli 285

Allioli 283

Allioli 282

Allioli 281

Allioli 278

Allioli 277

Allioli 272

Allioli 270

Allioli 269

Allioli 267

Allioli 266

 Allioli 265

Allioli 264

 Allioli 263

Allioli 262

 Allioli 261

Allioli 260

Allioli 257

Intersindical 62

Intersindical 63 

Intersindical 66

Intersindical 68

Intersindical 73

Intersindical 74

Intersindical 76

 

Intersindical 77

Intersindical 79

 

Intersindical 80 />

     

La veritat és que no s'han introduït canvis significatius en la Loe a través de la nova llei d'educació. Però queden tantes coses per fer en el camp de la formació del professorat que, sols desplegant el que proposa la Loe, hi ha feina suficient per introduir canvis substancials.

Tot i que encara pensem que es pot anar més lluny en les propostes, la formació del professorat ha patit un regressió tan forta que el compliment de la llei, li donaria un impuls molt gran en recuperar àmbits de formació que semblen utòpics, però que estan en la llei i s'han realitzat en altres moments. Tot seguit oferim un extracte de la legislació per a que se n'adoneu,

  
CAPÍTOL III
 
FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
 
ARTICLE 100
  
FORMACIÓ INICIAL
 1. La formació inicial del professorat s’ha d’ajustar a les necessitats de titulació i de qualificació requerides per l’ordenació general del sistema educatiu. El seu contingut ha de garantir la capacitació adequada per respondre als reptes del sistema educatiu i adaptar els ensenyaments a les noves necessitats formatives.

 2. Per exercir la docència en els diferents ensenyaments que regula aquesta Llei és necessari tenir les titulacions acadèmiques corresponents i la formació pedagògica i didàctica que el Govern estableix per a cada ensenyament.

 3. Correspon a les administracions educatives establir els convenis oportuns amb les universitats per organitzar la formació pedagògica i didàctica a què es refereix l’apartat anterior.

 4. La formació inicial del professorat dels diferents ensenyaments que regula aquesta Llei s’ha d’adaptar al sistema de graus i postgraus de l’espai europeu d’educació superior segons el que estableix la normativa bàsica corresponent.

 5. El Ministeri competent en ensenyament universitari juntament amb les administracions educatives han de garantir, a través dels òrgans de coordinació universitària, l'oferta de formació pedagògica i didàctica a la qual es refereix l'apartat 2, de manera que quede assegurat que el sistema educatiu disposa de suficients professionals en totes els ensenyaments i especialitats, així com el dret de tota la ciutadania a l'accés a l'ocupació pública d'acord amb els principis constitucionals de mèrit i capacitat. 

ARTICLE 102
 
FORMACIÓ PERMANENT
 1. La formació permanent constitueix un dret i una obligació de tot el professorat i una responsabilitat de les administracions educatives i dels mateixos centres.

 2. Els programes de formació permanent han de preveure l'adequació dels coneixements i mètodes a l'evolució de les ciències i de les didàctiques específiques, així com tots els aspectes de coordinació, orientació, tutoria, educació inclusiva, atenció a la diversitat i organització encaminats a millorar la qualitat de l'ensenyament i el funcionament dels centres. Així mateix, han d'incloure formació específica en matèria d'igualtat en els termes que estableix l'article set de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, així com formació específica en matèria d'assetjament i maltractaments en l'àmbit dels centres docents. De la mateixa manera han d'incloure formació específica en prevenció, detecció i actuació enfront de la violència contra la infància.

 3. Les administracions educatives han de promoure la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació i la formació tant en digitalització com en llengües estrangeres de tot el professorat, independentment de la seva especialitat, i han d'establir programes específics de formació en aquests àmbits. Igualment, els correspon fomentar programes de recerca i innovació, i han d'impulsar el treball col·laboratiu i les xarxes professionals i de centres per al foment de la formació, l'autoavaluació i la millora de l'activitat docent.

 4. El Ministeri d’Educació i Ciència pot oferir programes de formació permanent de caràcter estatal, adreçats a professors de tots els ensenyaments que regula aquesta Llei, i establir, a aquest efecte, els convenis oportuns amb les institucions corresponents.

 5. Les administracions educatives han d'impulsar acords amb els col·legis professionals o altres institucions que contribuïsquen a millorar la qualitat de la formació permanent del professorat.

  ARTICLE 103
 
FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT DE CENTRES PÚBLICS
 1. Les administracions educatives han de planificar les activitats de formació del professorat, garantir una oferta diversificada i gratuïta d’aquestes activitats i establir les mesures oportunes per afavorir-hi la participació del professorat. Així mateix, els correspon facilitar l’accés dels professors a titulacions que permeten la mobilitat entre els diferents ensenyaments, inclosos els universitaris, mitjançant els acords oportuns amb les universitats.

 2. El Ministeri d’Educació i Ciència, en col·laboració amb les comunitats autònomes, ha d’afavorir la mobilitat internacional dels docents, els intercanvis lloc a lloc i les estades en altres països.

ARTICLE 105

2. Les administracions educatives, respecte al professorat dels centres públics, han d’afavorir:

[...]

d. El desenvolupament de llicències retribuïdes, d’acord amb les condicions i els requisits que estableixen, amb la finalitat d’estimular la realització d’activitats de formació i de recerca i innovació educatives que reverteixen en benefici directe del mateix sistema educatiu.

[...]

Article 112.

[...]

6. Les administracions educatives poden establir compromisos amb aquells centres que, en ús de la seva autonomia i basant-se en l'anàlisi de les seves avaluacions internes o externes, adopten decisions o projectes que siguen valorats per aquestes administracions d'especial interès per al context socioeconòmic del centre, per al desenvolupament del currículum o per a la seva organització i per a la inclusió i l'atenció a la diversitat de l'alumnat. Les administracions educatives i els centres han de fer un seguiment i valoració dels resultats obtinguts prenent com referència els objectius proposats.

  
ARTICLE 120

[...]

4. Els centres, en l'exercici de la seva autonomia, poden adoptar experimentacions, innovacions pedagògiques, programes educatius, plans de treball, formes d'organització, normes de convivència o ampliació del calendari escolar o de l'horari lectiu d'àmbits, àrees o matèries, en els termes que establisquen les administracions educatives i dins de les possibilitats que permeta la normativa aplicable, inclosa la laboral, sense que, en cap cas, supose discriminació de cap tipus, ni s'imposen aportacions a les famílies ni exigències per a les administracions educatives.

  
ARTICLE 122
 1. Els centres han d'estar dotats dels recursos educatius, humans i materials necessaris per oferir un ensenyament de qualitat i garantir la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'educació.

 2. Les administracions educatives poden assignar més dotacions de recursos a determinats centres públics o privats concertats, per raó dels projectes que ho requerisquen o en atenció a les condicions d'especial necessitat de la població que escolaritzen. L'assignació està condicionada a la rendició de comptes i justificació de l'adequada utilització dels recursos esmentats.

 3. Els centres docents públics poden obtenir recursos complementaris, amb l'aprovació prèvia del seu consell escolar, en els termes que establisquen les administracions educatives, dins dels límits que la normativa vigent estableix. Aquests recursos no poden provenir de les activitats portades a terme per les associacions de pares, mares i d'alumnes en compliment dels seus fins i s'han d'aplicar a les seves despeses, d'acord amb el que establisquen les administracions educatives.

 

Antecedents

De conformitat amb la normativa espanyola que regula l'ús de cookies en relació amb la prestació de serveis de comunicacions electròniques, recollida en el Reial decret llei 13/2012 del 30 de març, l'informem sobre les cookies utilitzades en el lloc web de *ESFMB (també el prestador) i el motiu del seu ús. Així mateix, l'informa que en navegar en el Lloc web vosté està prestant el seu consentiment per a poder utilitzar-les.

 

Què són les cookies?


Una *cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguen i de la forma en què utilitze el seu equip, poden utilitzar-se per a reconéixer a l'usuari. Les cookies s'associen únicament a un usuari anònim i el seu ordinador o dispositiu i no proporcionen referències que permeten conéixer les seues dades personals.

 

Cookies Afectades per la normativa i cookies exemptes


Segons la directiva de la UE, les cookies que requereixen el consentiment informat per part de l'usuari són les cookies d'analítica i les de publicitat i afiliació, quedant exceptuades les de caràcter tècnic i les necessàries per al funcionament del lloc web o la prestació de serveis expressament demandats per l'usuari.

 

Tipus de cookies


a) Segons la entitat que les gestione, hi ha Cookies pròpies (aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei Sol·licitat per l'usuari) i de tercers (les que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini que no és gestionat per l'editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes través de les cookies).
b) Segons el temps que romanen actives, existeixen les de sessió (dissenyades per a recaptar i emmagatzemar dades mentre l'usuari accedeix a una pàgina web) i les persistents (en les quals les dades s'emmagatzemen en el terminal i poden ser accedits i tractats durant un període definit pel responsable de la *cookie -pot anar d'uns minuts a diversos anys-).
c) Segons la finalitat per a la qual tracten la informació que recopilen, poden ser:
– Cookies tècniques (necessàries per a l'ús de la web i la prestació del servei contractat),

– Cookies de personalització (que permeten a l'usuari accedir al servei amb característiques predefinides, com per exemple l'idioma, tipus de navegador, configuració regional, etc.)

– Cookies d'anàlisis (recullen informació l'ús que es realitza de la web),

– Cookies publicitàries (recullen informació sobre les preferències i eleccions personals dels usuaris),

– Cookies d'afiliats (permeten realitzar un seguiment de les visites procedents d'altres webs, amb les quals el lloc web estableix un contracte d'afiliació).

 

Tipus de cookies utilitzades per aquest lloc web


Les cookies utilitzades en el nostre lloc web són de sessió i de tercers, i ens permeten emmagatzemar i accedir a informació relativa a l'idioma, el tipus de navegador utilitzat, i altres característiques generals predefinides per l'usuari, així com seguir i analitzar l'activitat que duu a terme per a millorar i prestar els nostres serveis d'una manera més eficient i personalitzada. Les cookies usades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la navegació. En cap cas aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s'usen per a la recollida d'aquests.
La utilització de les cookies ofereix avantatges, com, per exemple:

facilita a l'usuari la navegació i l'accés als diferents serveis que ofereix aquest lloc web;
evita a l'usuari haver de configurar les característiques generals predefinides cada vegada que accedeix al lloc web; i
afavoreix la millora del funcionament i dels serveis prestats a través d'aquest lloc web, després de la corresponent anàlisi de la informació obtinguda a través de les cookies


En accedir a la nostra web se l'informa que si continua navegant se li instal·laran diverses cookies de tercers consentint així la instal·lació de determinades cookies que tindran com a única finalitat la de registrar l'accés al nostre lloc web per a la realització d'estadístiques anònimes sobre les visites, recopilant informació sempre de manera anònima. No és necessari que accepte la instal·lació d'aquestes cookies, podrà navegar igualment per tota la nostra web.

 

D'acord amb el que s'estableix en l'article 22.2 de la Llei 34/2002, d'11 de juny, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (*LSSI-CE), *ESFMB  informa els usuaris de les cookies utilitzades en el nostre lloc web:

Nom Tipus Caducitat Finalitat
APISID Cookies de tercers (Google Maps) Persistent Emmagatzema preferències de l'usuari i informació durant la visualització de mapes de Google
_ga Cookies de tercers (Google Inc.) Persistent Cookies utilitzada per Google Analytics que conté un identificador anònim usat per a distingir usuaris
CONSENT Cookies de tercers (Youtube) Persistent Cookies tècniques utilitzades per youtube
HSID Cookies de tercers (Youtube) Expira Cookies tècniques utilitzades per youtube
SID Cookies de tercers (Google Maps) Persistent Emmagatzema preferències de l'usuari i informació durant la visualització de mapes de Google
LOGIN_INFO Cookies de tercers (Youtube) Expira Cookies tècniques utilitzades per youtube
PREF Cookies de tercers (Youtube) Persistent Contiene datos sobre preferencias de visualización
SAPISID Cookies de tercers (Google Maps) Persistent Emmagatzema preferències de l'usuari i informació durant la visualització de mapes de Google
SIDCC Cookies de tercers (Google) Persistent Per a proveir serveis i extraure informació anònima sobre la navegació.
SSID Cookies de tercers (Google) Persistent Recollir informació per al cercador de Google inclòs en la web (Google CSE)
VISITOR_INFO1_LIVE Cookies de tercers (Youtube) Persistent Realitza el seguiment dels vídeos visitats que es troben incrustats en la web
YSC Cookies de tercers (Youtube) Expira Mesura les reproduccions de vídeos realitzades per l'usuari i registra els esdeveniments de “M'agrada” o “Compartir vídeo”..
remote_sid Cookies de tercers (Youtube) Expira Cookies tècniques per al servei de vídeo de youtube

CONDICIONS D'ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ MELCHOR BOTELLA informa que és titular del lloc web esfmb.org. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la citada Llei, ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ MELCHOR BOTELLA informa de les següents dades:

El titular d'aquest lloc web és ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ MELCHOR BOTELLA, amb CIF G97539282 i domicili social en JOAN DE MENA, 18 46008, VALÈNCIA, inscrita en la sección primera del registro autonómico de la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas, con el número de registro CV-01-037764-V con fecha 26/01/2005 L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web d'ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ MELCHOR BOTELLA confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació pel lloc web d'ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ MELCHOR BOTELLA, totes les condicions d'ús ací establides sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web d'ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ MELCHOR BOTELLA proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seua responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ MELCHOR BOTELLA per a l'accés a certs continguts o serveis oferits pel web.
 • L'ús de la informació, serveis i dades oferides per ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ MELCHOR BOTELLA contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguen suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat

ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ MELCHOR BOTELLA no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari puga accedir a través dels enllaços establits en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seua propietat als quals es puga accedir per mitjà dels enllaços.

ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ MELCHOR BOTELLA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal als usuaris del seu lloc web, que pogueren derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ MELCHOR BOTELLA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet poguera patir l'usuari.

Modificacions

ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ MELCHOR BOTELLA es reserva el dret a realitzar les modificacions que considere oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús d'aquest, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es troben publicades en el web i fins que no siguen modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades

De conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seues dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d'ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ MELCHOR BOTELLA amb CIF G97539282 i domicili social situat en JOAN DE MENA, 18 46008, VALÈNCIA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establits entre totes dues parts. En compliment amb la normativa vigent, ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ MELCHOR BOTELLA informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

L'informem que el tractament de les seues dades està legitimat pel seu consentiment i/o la relació contractual que mantenim amb vosté.

ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ MELCHOR BOTELLA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ MELCHOR BOTELLA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimisquen o rectifiquen sense dilació quan siguen inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seues dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d'aquests, dirigint la seua petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que considere oportuna.

Certificat SSL (Secure Sockets Layer)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entreESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ MELCHOR BOTELLA i l'usuari.

ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ MELCHOR BOTELLA disposa d'un certificat de seguretatque s'utilitza per CERTIFICAT SSL per a realitzar connexions segures.

En aquest procés s'estableixen diversos paràmetres per a realitzar la connexió de forma segura i s'estableixusant claus preestablides, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió siga tancada.

Propietat intel·lectual i industrial

ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ MELCHOR BOTELLA per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seua pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d'ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ MELCHOR BOTELLA. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització d'ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ MELCHOR BOTELLA.

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d'ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ MELCHOR BOTELLA. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que siga, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstindre's de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiguera instal·lat en les pàgines d'ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ MELCHOR BOTELLA.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ MELCHOR BOTELLA es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que considere oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ MELCHOR BOTELLA té el seu domicili a VALÈNCIA, Espanya.

ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ MELCHOR BOTELLA
Carrer Juan de Mena, 18 / 46008 València | cursos@esfmb.org

Avís legal i política de privacitat

Este portal web únicament utilitza cookies pròpies amb finalitat tècnica, no recapta ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement.

No obstant això, conté enllaços a llocs web de tercers amb polítiques de privacitat alienes a la de l'ESFMB. Si continueu navegant, entendrem que accepteu la nostra política de privacitat. Saber más

Acepto